2ɴ̴ɢ̴ᴀ̴̀ʏ̴ ̴6̴0̴ ̴ᴋ̴ʜ̴ᴀ̴́ᴄ̴ʜ̴

 

 

ᴛʜᴇᴏ ɢɪᴏ̛́ɪ ‘ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀’ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ‘ᴋʏ̉ ʟᴜ̣ᴄ’ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ǫᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ 60 ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴜ̀ɴɢ 3 ᴛᴇ̂́ᴛ.

ᴄᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂ᴍ, ɢᴀ́ɪ ʙᴀ́ɴ ᴅᴀ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴇ́ᴘ ɴᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ

ᴆᴇ̂ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴍ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛́ ᴛʀᴀ̆̀ɴ ᴛʀᴏ̣ᴄ ᴍᴀ̃ɪ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ ʜ. ᴄʜᴏ ɴɢʜɪ̉ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ 1 ɢɪᴏ̛̀, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴜ̀ᴀ ɢɪᴏ̛̃ɴ, ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ, ᴛɪᴇ̂́ɴɢ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ʀᴜ́ ɢᴀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̉ ɴᴏ̂̉ɪ.

ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂̀ᴍ 3 ɢɪᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ, ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʙᴏ̛́ᴛ ᴅᴀ̂̀ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴘ ᴆɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ. ᴆᴀɴɢ ʟᴏ̛ ᴍᴏ̛ ᴛʜɪ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴜᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʀᴇᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ. ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ, ᴄᴏ̂ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ sᴀᴜ ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂ᴍ ‘ᴄᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ᴄ’ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴋʜᴜ ʙᴀ̃ɪ ᴛᴀ̆́ᴍ.

ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜ́ɪ ʜᴜ́ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ. ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴀ́ᴘ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ, ᴆᴀ̂̀ᴜ ʀᴏ̂́ɪ ʙᴜ̀ xᴜ̀, ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ xᴏ̣̂ᴄ xᴇ̣̂ᴄʜ. ᴄᴏ̂ ᴛʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆̀ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴏ̂ɪ: ‘ᴄʜɪ̣ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ᴇᴍ ɢᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʏ́ ɴʜᴇ́’. ɴᴏ́ɪ xᴏɴɢ, ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ɢɪᴀɴɢ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ᴛ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴍᴏ̂ɴɢ ʟᴜɴɢ, ᴄᴏ̂́ ɴᴀ̣̆ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴀʏ ʜᴏ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ; ɴʜᴜ̛ɴɢ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ɴɢᴜ̉ sᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ.

 

 

 

ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛̀ ᴍᴏ̛̀ sᴀ́ɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴋɪ̣ᴘ ᴄᴏ̛̉ɪ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̆ɴ ʀᴀ ɴɢᴜ̉ ‘ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̆̉ɴɢ’.

ᴆᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴀ, ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴏ̀ ᴅᴏ̀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̂́ᴍ ʟᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̀ᴍ ᴛʜᴜ̣ᴘ. ʜᴀɪ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴏɴ ᴄʜᴏᴇ̣ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ sᴀᴏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ, ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴛᴏ̉ ᴠᴇ̉ ᴀ́ɪ ɴɢᴀ̣ɪ: ‘sᴀᴏ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜɪ̣, ᴆᴇ̂ᴍ ǫᴜᴀ ʙɪ̣ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ‘ᴄᴜ̉ ʜᴀ̀ɴʜ’ ᴀ̀?’

ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ǫᴜᴀʏ ʀᴀ, ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴍᴇ́ᴏ xᴇ̣̂ᴄʜ: ‘ᴜ̛̀, ‘ɴᴏ́’ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄʜɪ̣ ᴄᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ᴍ. ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢɪᴀ̃ʏ ɴᴏ́ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴀ̂́ɴ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴆᴀᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ. ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ xᴀɴʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴏ̉ ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴀ̆́ᴍ ᴛʀᴏ̀ ǫᴜᴀ́ɪ ᴆᴀ̉ɴ. ᴛʜᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ xɪɴ ᴄʜᴜ̛̀ᴀ. ʙᴏ̣ɴ ᴆᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ‘ʟᴜ̛̣ᴄ sɪ̃’ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ 5x ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ’.

ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴅɪ̀ᴜ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ʀᴀ ɢʜᴇ̂́. ᴄᴏ̂ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴏᴀ̣ᴄ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ‘ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̆̉ɴɢ’ ɴʜᴜ̛ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴇ̂ᴍ, ᴜᴇ̂̉ ᴏᴀ̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴀ́ᴏ ɴʜᴀɪ ᴄʜᴏ́ᴘ ᴄʜᴇ́ᴘ. ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏ̂ ᴆᴜ̉ɴɢ ᴆɪ̉ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ: ‘ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ ʙᴇ̉ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴇᴍ sᴀɴɢ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ, ᴛᴇ̂ ᴄᴜ̛́ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ. ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̛́ ᴋʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ᴋᴇ̂ᴜ ʀᴀ̆ɴɢ ʀᴀ̆́ᴄ, ᴆᴀᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ’.

ʙᴇ́ sᴀᴏ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɢᴏ̣ᴛ ᴛᴀ́ᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ɴɢᴀ̂̉ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴋʜɪ́ᴄʜ: ‘ᴄʜɪ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴆᴜ̛́ᴀ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴆɪ ʜᴀɪ ʜᴀ̀ɴɢ. ɴʜᴜ̛ ᴇᴍ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴇ́ᴘ ɴᴇ́ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ. ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛́ xᴏ̀ᴇ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʀᴀ. ᴠᴀ̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɪ

 

 

ᴛᴏ̂ɪ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴄᴀ̆́ᴍ ᴄᴜ́ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆɪ̃ᴀ ᴛᴀ́ᴏ, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴏ̉ ʙᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀.

ᴋʏ̉ ʟᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ 60 ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ, ʙᴀ̀ ʜ. ᴛᴜ̛̀ ᴋɪᴏᴛ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀, ɢɪᴜ̣ᴄ ɢɪᴀ̃: ‘ᴅᴀ̣̂ʏ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀ̀? ɢʜɪ sᴏ̂̉ ᴆɪ ᴄᴏɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴇ̂ɴ. ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴍᴀ̀ ɴʜɪ̀ɴ ᴜᴇ̂̉ ᴏᴀ̉ɪ ᴛʜᴇ̂́?’

ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴɢᴀ́ᴘ ᴅᴀ̀ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ́ᴘ ʟᴏ̛̀ɪ: ‘ᴛᴀ̂̀ᴍ 17-18 ‘ᴄᴀ́ɪ’ ᴜ ᴀ̣. ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ ᴋʜᴏ̛́ᴘ ʜᴀʏ sᴀᴏ ᴀ̂́ʏ, ᴆᴀᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ́. ᴄʜɪ̉ sᴏ̛̣ ᴛᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏɪ’.

ɴɢʜᴇ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʙᴀ̀ ʜ. ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ: ‘ᴀ̂́ʏ! ᴍᴀ̀ʏ ɢɪᴜ̛̃ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴇ̂́ᴛ. ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴇ̀ ᴄᴏ̀ɴ sᴜɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̀’. ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴᴏ́ɪ, ʙᴀ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ sᴀᴏ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̂ɴ: ‘ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ɴᴏɪ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ɴʜᴇ́, ᴄᴏ̂́ ʟᴇ̂ɴ. ᴄᴀ̉ ᴆᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴋᴇ̂ᴜ ɢɪᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ᴆᴀ̂́ᴛ. ɴᴏ́ ᴆɪ ʜᴏ̛ɴ 40 ᴘʜᴀ́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂́ʏ’.

 

 

 

ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂ᴍ ǫᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ 30-40 ᴋʜᴀ́ᴄʜ/ɴɢᴀ̀ʏ

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɪ, ᴄᴀ̉ ᴛᴏ̂ɪ, sᴀᴏ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ́ ʜᴏ̂́ᴄ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴋɪɴʜ ɴɢᴀ̣ᴄ. ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ: ‘ᴆᴏ̛̣ᴛ ᴆᴀ̂́ʏ ᴍᴜ̀ᴀ ʜᴇ̀ ɴᴏ́ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ‘ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ’ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴏɴɢ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴆɪ ᴠᴜ̛́ᴛ ʙᴀᴏ (ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ), ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̉ʏ ᴠᴀ̀ᴏ. ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ɴᴇ́ᴍ ʙᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɢᴀ̂̀ᴍ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴀ̆ᴍ ᴇ̣̂ᴄʜ ʀᴀ ‘ᴄʜᴏ̛ɪ’ ᴛɪᴇ̂́ᴘ. ᴄᴏ́ ʜᴏ̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂ᴍ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ’.

ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̉ ᴠᴇ̉ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀, ʙᴀ̀ ʜ. ᴋʜᴏᴇ: ‘ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴜ̛́ᴀ ‘ᴆɪ̉ɴʜ’ ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. ɴᴀ̆ᴍ ᴋɪᴀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ 4x ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ʏᴇ̂́ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴏ̉ ᴛʏ́ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ sᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴍᴀ̀ ʜᴏ̂ᴍ ᴍᴜ̀ɴɢ 3 ᴛᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ 60 ‘ᴘʜᴀ́ᴛ’ ᴆᴀ̂́ʏ’.

ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ‘ɴᴀ̆ɴɢ sᴜᴀ̂́ᴛ’ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴɢʜᴇ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ 60 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. ɢɪᴀ̉ sᴜ̛̉ ʜᴏ̂ᴍ ᴆᴏ́ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ, ᴄᴏ̂ ʏᴇ̂́ɴ ɴᴏ̣ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. sᴀᴏ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̂ɴ ʟᴀ̆́ᴘ ʙᴀ̆́ᴘ: ‘ᴇᴏ, ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ’.

 

 

 

ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʟᴏ̛̀ɪ: ‘ɢᴏ̛́ᴍ, ᴄᴀ̉ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ 1-2 ɴɢᴀ̀ʏ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̀ ɴᴀ́ᴛ. ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴇ̀ ᴆᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴇᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ‘ᴄᴀ̂ɴ’ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̉ ʜᴀᴍ. ᴆᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̉ɪ ɢᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʀᴀ́ᴛ ᴋɪɴʜ ᴋʜᴜ̉ɴɢ, sᴀᴜ ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴆᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̛́ ᴆɪ ɴɢᴀɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴜᴀ’.

ʙᴀ̀ ʜ. ǫᴜᴀʏ sᴀɴɢ ᴄᴏ̂, ᴆᴏɴ ᴆᴀ̉: ‘ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂́ ᴅᴀ̣̂ʏ sᴏ̛́ᴍ, ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʙᴀ̆́ᴛ xᴇ ᴆɪ ʙɪɢ ᴄ. ᴍᴜᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ́ʏ ᴏ̂́ɴɢ ʙᴏ́ sᴀ́ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ʟɪɴʜ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴏ ᴀ̂́ᴍ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ‘ᴄʜᴏ̛ɪ’ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ, ǫᴜᴀ́ ᴛɪᴇ̣̂ɴ’.

ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̣̆ɴɢ ǫᴜᴀʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̂ ᴅᴀᴏ ᴆɪ̃ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴇ̂́ᴘ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̆́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʟᴇ̀ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ. ᴄᴏɴ sᴏ̂́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢʜᴇ̂ ʀᴏ̛̣ɴ ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴏ̣ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂́ᴍ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́, ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ᴍ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *