….ᴛ̶ʀ̶ᴜ̶̛ᴏ̶̛́ᴄ̶ ̶ᴍ̶ᴀ̶̣̆ᴛ̶ ̶ᴀ̶ɴ̶ʜ̶

 

 

– ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ᴋᴇ́ɴ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ, ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴜ̛ɴɢ ʏ́ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ?

ʜᴀɪ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴛɪ̉ ᴛᴇ̂ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̛́ sᴀʏ sᴜ̛ᴀ ᴋʜᴇɴ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ, ɢᴀʟᴀɴɢ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̣, ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ, ɢɪᴏ̉ɪ ɢɪᴀɴɢ… ɴɢʜᴇ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀ́ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀᴍ ᴛɪɴʜ ᴠɪ̀ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ.

ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪ̉ ᴛᴇ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ʙᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴏ̣ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ “ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴇᴍ”. ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴɢʜᴇ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴜ̣ “ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉-ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣” ᴛᴏ̀ᴍ ᴛᴇ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̂̀ᴜ ʙɪ̀, sɪɴʜ ᴄᴏɴ. ʙᴏ̛̉ɪ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴛʜɪ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̣, ɢᴀʟᴀɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴠᴏ̛̣ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣. ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴄᴀ̉.

 

 

 

ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɴʜᴀᴜ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ʜᴀ̃ʏ ɴɢʜᴇ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴆᴀ̂ʏ: “

ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴘʜᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ 3 ɴᴀ̆ᴍ, ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴏ̂ɪ 27, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ 25 ᴛʜɪ̀ “ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀”.

 

 

 

ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ, ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ ᴠᴇ́ɴ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̆́ᴍ.

ᴠɪ̀ ʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴏ̨ᴜᴇ̂ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ xᴏɴɢ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ɴʜᴏ ɴʜᴏ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴏ̛̉. ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ.

ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴠᴏ̛̣ – ɴɢᴀ ʀᴀ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ, ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʏ́ ᴛᴜ́ᴄ xᴀ́ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴅᴜ̀ sᴀᴏ ᴇᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪ̀, ʟᴀ̣ɪ ᴆᴏ̛̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ.

ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̨ᴜʏ́ ɴɢᴀ ɴʜᴜ̛ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴍᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ. ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ sᴇ̃ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ “ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛” ᴏ̨ᴜᴀ́.

ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉ ᴍᴀ̀ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ “ᴍᴀ́ᴛ ᴍᴇ̉” ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̛̃. ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̀ɪ ɴɢᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̃ɴ, ᴀ́ᴏ ʜᴀɪ ᴅᴀ̂ʏ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴠᴀ́ʏ ɴɢᴜ̉ ᴍᴏ̉ɴɢ ᴛᴀɴɢ, ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ “ᴛʜᴀ̉ ʀᴏ̂ɴɢ”, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̣ɪ ʟᴀ̆́ᴍ.

 

 

 

ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̀, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂̃ɪ 2 ᴀɴʜ ᴇᴍ, ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴄᴜ̛́ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴆɪ ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̣ɪ, ɴᴀ̂́ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ, ᴄᴏ̛ᴍ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʜᴀɪ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ.

ɴɢᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ᴆᴇ̂̉ ʏ́, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ̣̂. ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɢᴏ́ᴘ ʏ́, ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʟɪɴʜ ᴛɪɴʜ. ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂ʏ?”

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢʜᴇ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴆᴜ̀ɴɢ ᴆᴜ̀ɴɢ ʀᴀ ᴆᴀ̂́ʏ ᴋʜɪ ᴍᴀ̀ “ᴍᴏ̛̃ ᴛʀᴇᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴍᴇ̀ᴏ” ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣. ʙᴏ̛̉ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀɴ ᴋʜᴏ́ᴄ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴀ̆̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴜ̛́ ɴᴇ̂́ᴜ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣/ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ? ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂̃ɴ ᴇᴍ.

 

 

 

ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ʜᴀ̃ʏ ʙᴏ̛́ᴛ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛ ᴆɪ. ᴛʜᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ. ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣. ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴇᴍ ᴜ́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̆ᴍ ʜᴀʏ 1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴏ̛̉. ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ/ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ. ᴛʜᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̀ɴɢ sᴀᴜ. ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ʟᴏ̛̃ ᴅɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴋʜɪ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ xᴀ̃ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴜ́ᴛ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̛. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴇᴍ ᴜ́ᴛ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ. ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʟᴜ̣ᴄ ᴆᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ʙᴇ̂ɴʜ ᴇᴍ ᴜ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀.

 

 

 

ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴆᴀ̃ ʟʏ ᴅɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴇᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ 4 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ, ᴄʜᴏ ᴀ̆ɴ, ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴆᴏ̂ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴇᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ̂ʏ ɴʜᴀᴜ ᴠɪ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʙᴜ̛̀ᴀ ʙᴏ̣̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴇᴍ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̂ᴜ. ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ ɢɪᴀ̣̂ɴ, ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴏ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ́ᴄʜ. ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̂̀ᴍ ʟᴇ̂ɴ, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ. ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴇ̂ɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̆̀ᴍ ᴄʜᴀ̆̀ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴏ̛ɴ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴛʜᴇ̂́ ᴆᴀ̂́ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴆᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʀᴀ̣ɴ ɴᴜ̛́ᴛ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɴʜᴀ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *