̼ᴛ̼.̼ᴀ̼́.̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴏ̛̣̼.̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼

 

 

ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼
̼(̼ᴛ̼ɴ̼ᴏ̼)̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼9̼.̼9̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼

 

̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼
ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼6̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼(̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼.̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼8̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼7̼.̼1̼0̼.̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼(̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼.̼ᴛ̼.̼ᴛ̼.̼ᴛ̼ʀ̼.̼ ̼(̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼8̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼.̼

 

 

ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼(̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼)̼
̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼
̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴠ̼ɪ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼

 

 

̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼
̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼x̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼.̼
̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼.̼
̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ʏ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼7̼%̼.̼
̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼3̼0̼.̼6̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼2̼4̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀;̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼3̼3̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

ᴆ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼:̼ ̼̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼̂.̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼.̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼.̼ᴏ̼̂.̼ɪ̼,̼ ̼”̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́”̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼.̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼̂.̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼.̼ʜ̼.̼.̼ᴇ̼̂́.̼ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼.̼ᴏ̼ᴀ̼

 

 

ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼

̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼9̼/̼7̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼.̼

̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂ʏ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼1̼5̼0̼ɴ̼ᴅ̼ᴛ̼ ̼(̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼/̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼9̼/̼7̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼.̼

 

 

ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼.ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼
̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼,̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼ɴ̼ᴅ̼ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼2̼5̼0̼ɴ̼ᴅ̼ᴛ̼ ̼(̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼9̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼)̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼0̼0̼0̼ɴ̼ᴅ̼ᴛ̼ ̼(̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼3̼.̼5̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼”̼.̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́.̼

 

 

ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼.ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼
̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ʏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

 

 

ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼.ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼.ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼
̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *