̶s̶̶̼ᴜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ᴛ̶̶̼ ̶̶̼5̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̆ᴍ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴋ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼s̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ᴏ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ɪ̶̶̶̼̀ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼.̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̂ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ ̶̶̼ʙ̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̼̂̉ɴ̶̶̼,̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ ̶̶̼ʟ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂̀.̶̶̼ᴜ̶̶̼ ̶̶̼ᴍ̶̶̼ɪ̶̶̶̼̀.̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴀ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̛̼́ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴀ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̣̼ᴄ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̆ᴍ̶̶̼ ̶̶̼ᴘ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̼́ᴛ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̃.̶̶̼.̶̶̼.̶̶̼ ̶

 

 

̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂:̼ ̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?̼”̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼“̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼”̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

 

 

 

sᴜᴏ̂́ᴛ 5 ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴠɪ̀ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀ̂̉ɴ, ᴠᴏ̛̣ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼(̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼)̼

̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼)̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼,̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼.̼

̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼

 

 

 

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂:̼

̼-̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?̼?̼

̼-̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̣̼?̼?̼

sᴜᴏ̂́ᴛ 5 ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴠɪ̀ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀ̂̉ɴ, ᴠᴏ̛̣ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ – ʜɪ̀ɴʜ 2

̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼(̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼)̼

̼-̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼?̼?̼

̼-̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴀ̣̼?̼?̼

̼-̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼

̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼7̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼

̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́?̼?̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̀?̼?̼

̼-̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼.̼

̼-̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼“̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɪ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼?̼?̼

 

 

 

̼-̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

̼-̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼?̼?̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́?̼?̼

̼-̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼*̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼

̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?̼?̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼.̼

̼-̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̣̼.̼
ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ – ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ

̼-̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼

̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼3̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?̼?̼

 

 

 

̼ʟ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̃ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼.̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼́ ̼1̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉.̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *