̶2̶2̶ ̶п̶ᴜ̶ ̶ᴩ̶һ̶ᴜ̶ᴏ̶т̶ ̶

 

 

 

ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʜ̼̼̼.̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴀ̼̼̼.̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼̼̼ᴀ̣̼̼̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴘ̼ᴛ̼ɪ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼̼̼ʜ̼̼̼.̼ɪ̼̼̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼̼̼ ̼̼̼ᴛ̼̼̼.̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼̼̼ɴ̼̼̼.̼ʜ̼̼̼ɪ̣̼̼̼.̼

̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ʏ̼”̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼”̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼’̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉’̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

 

 

 

̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʜ̼̼̼.̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴀ̼̼̼.̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼̼̼ᴀ̣̼̼̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴘ̼ᴛ̼ɪ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼̼̼ʜ̼̼̼ɪ̼̼̼ᴇ̼̼̼̂́ᴜ̼̼̼ ̼̼̼ᴛ̼̼̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼̼̼ɴ̼̼̼ʜ̼̼̼ɪ̣̼̼̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼̼́.̼ᴏ̼̼̼ ̼̼̼ʟ̼̼̼.̼ᴏ̼̼̼́ᴛ̼̼̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼3̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

̼”̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉?̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ᴜ̼̼̼ʏ̼̼̼ ̼̼̼ʜ̼̼̼ɪ̼̼̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼̼̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼”̼

̼”̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼*̼*̼*̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀?̼?̼?̼”̼

̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼”̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼”̼

̼”̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼̼̼ɪ̼̼̼.̼ᴋ̼̼̼ɪ̼̼̼.̼ɴ̼̼̼ɪ̼̼̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ᴀ̼?̼”̼

 

 

 

̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ᴋ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼̼̼ᴀ̣̼̼̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɪ̼ᴄ̼ᴋ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼.̼ᴆ̼.̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼’̼’̼ᴍ̼̼̼.̼ᴀ̼̼̼́ᴛ̼̼̼ ̼̼̼ᴍ̼̼̼.̼ᴇ̼̼̼̉’̼’̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̼̼́.̼ᴏ̼̼̼ ̼̼̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼.̼ᴜ̛̣̼̼̼ᴄ̼̼̼ ̼̼̼ʙ̼̼̼ʀ̼̼̼.̼ᴀ̼̼̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼.̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼.̼

̼ᴆ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴘ̼ᴛ̼ɪ̼ᴏ̼ɴ̼:̼ ̼’̼’̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼.̼.̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼?̼’̼’̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼̼̼ᴀ̣̼̼̼ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼.̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʜ̼̼̼.̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼̼̼ʙ̼̼̼.̼ᴀ̣̼̼̼ᴏ̼̼̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼̼̼ʜ̼̼̼.̼ᴀ̼̼̼̉ɴ̼̼̼ ̼̼̼ᴄ̼̼̼ᴀ̼̼̼̉.̼ᴍ̼̼̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼.̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼’̼’̼ᴍ̼̼̼.̼ᴀ̣̼̼̼̆ᴄ̼̼̼ ̼̼̼ᴄ̼̼̼ᴏ̼̼̼̀ɴ̼̼̼ ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴏ̛̼̼̼ɴ̼̼̼ ̼̼̼ᴋ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴏ̼̼̼̂ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼ ̼̼̼ᴍ̼̼̼.̼ᴀ̣̼̼̼̆ᴄ̼̼̼’̼’̼

 

 

 

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼:̼ ̼”̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼?̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼s̼̼̼ᴇ̼̼̼.̼x̼̼̼.̼ʏ̼̼̼ ̼̼̼ᴏ̨̼̼̼ᴜ̼̼̼ʏ̼̼̼.̼ᴇ̼̼̼̂́ɴ̼̼̼ ̼̼̼ʀ̼̼̼.̼ᴜ̼̼̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼’̼’̼.̼

̼’̼’̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼.̼ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴘ̼̼̼ʜ̼̼̼.̼ᴀ̼̼̼̉ɴ̼̼̼ ̼̼̼ᴄ̼̼̼ᴀ̼̼̼̉.̼ᴍ̼̼̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼.̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴍ̼̼̼.̼ᴀ̼̼̼́ᴛ̼̼̼ ̼̼̼ᴍ̼̼̼.̼ᴇ̼̼̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́’̼’̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼’̼’̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴏ̼̼̼̉ᴀ̼̼̼ ̼̼̼ᴛ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴀ̼̼̼̂ɴ̼̼̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼?̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉’̼’̼.̼

 

 

 

̼’̼’̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼̼̼.̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼8̼0̼%̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼2̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼̼̼.̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼4̼0̼%̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼?̼’̼’̼,̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴄ̼ᴋ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴇ̼ ̼ɴ̼.̼ᴆ̼.̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼”̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼”̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼̼̼.̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼̼̼ʙ̼̼̼.̼ᴀ̣̼̼̼ᴏ̼̼̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼

̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *