̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶1̶ ̶

 

 

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼.̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂́.̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʜ̼.̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂́.̼ᴘ̼ ̼ᴅ̼.̼ᴀ̼̂.̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼.̼ᴀ̼̂́.̼ᴜ̼ ̼x̼.̼ᴀ̼́.̼ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɓ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼

ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼(̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɓ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼)̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼.̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴜ̼̼̉ʏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴆ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼x̼ᴀ̼̃,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃.̼

̼”̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼”̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

 

 

̼ʙ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̣̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼(̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼.̼

̼”̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ɓ̼ᴀ̼”̼,̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ 15/7 ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼5̼0̼0̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̉ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼

 

 

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ ,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼.̼

̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂́ɴ̼.̼

̼”̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴏ̼”̼ ̼-̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ 16/7,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́.̼

 

 

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʏ̼́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *