̶1̶1̶1̶1̶1̶

 

 

ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

 

 

ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼ ̼

̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼1̼5̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼1̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉.̼

̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼

 

 

 

ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼.̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́

̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼?̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼.̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼.̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼

̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼

̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼x̼.̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ǫ̼.̼ᴜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼.̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ǫ̼.̼ᴜ̼ᴀ̼́ᴛ̼:̼ ̼“̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼.̼ ̼ᴆ̼.̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴀ̼̀!̼”̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼.̼ᴇ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼.̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼.̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼2̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴇ̼.̼ ̼ᴆ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼!̼”̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼!̼”̼.̼

 

 

 

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼:̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼!̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́.̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼.̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̣̼ᴛ̼!̼”̼.̼

̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼.̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼.̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼.̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼.̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼x̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼.̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴠ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼.̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̀?̼”̼.̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼x̼ᴀ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀:̼ ̼“̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼(̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼)̼”̼.̼

 

 

ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼”̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼

̼ᴍ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼2̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼”̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼”̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀:̼ ̼“̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼!̼”̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴛ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

 

 

 

ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ɢ̼.̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ɪ̼.̼
̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ɢ̼.̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɢ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼

̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼1̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀!̼”̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼:̼ ̼“̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼.̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼.̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼.̼ᴜ̼̉ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼!̼”̼.̼

̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼?̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼

 

 

 

̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼.̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼s̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̉ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼.̼

̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼:̼ ̼ʜ̼ᴛ̼ᴛ̼ᴘ̼s̼:̼/̼/̼ɢ̼ᴜ̼ᴜ̼.̼ᴠ̼ɴ̼/̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼ᴍ̼-̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼/̼ᴍ̼ᴇ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼-̼ᴅ̼ᴜ̼ᴛ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ᴏ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼-̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɪ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼-̼ᴍ̼ᴀ̼ᴄ̼-̼ᴋ̼ᴇ̼-̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼-̼ɴ̼ᴏ̼ɪ̼-̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼-̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴄ̼-̼ᴏ̼-̼x̼ᴏ̼-̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *