̶ᴛ̶̶̼ᴀ̶̶̼ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̛̼ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼:̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴇ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴜ̶̶̶̛̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ᴏ̶̶̼ ̶̶̼ᴠ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̣̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ʜ̶̶̼ɪ̶̶̼ᴇ̶̶̶̶̼̂́ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̶̣̼̂ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴜ̶̶̶̶̛̼́ᴜ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴏ̶̶̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʀ̶̶̼ᴀ̶̶̼ɪ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̉,̶̶̼ ̶̶̼ʙ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̼̂́ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴀ̶̶̼ᴜ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̼́ɴ̶̶̼ ̶̶̼ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴇ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ɪ̶̶̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̉ ̶̶̼3̶̶̼ ̶̶̼ᴄ̶̶̼ᴏ̶̶̼ɴ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴏ̶̶̶̛̼ ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̉ ̶̶̼ɴ̶̶̼ʜ̶̶̼ᴀ̶̶̶̼̀ ̶̶̼ʙ̶̶̼ɪ̶̶̶̣̼ ̶̶̼x̶̶̼ᴇ̶̶̼ ̶̶̼ᴛ̶̶̼.̶̶̼ᴏ̶̶̶̼̂ɴ̶̶̼ɢ̶̶̼ ̶̶̼”̶̶̼ʟ̶̶̼ɪ̶̶̶̼̀ᴀ̶̶̼ ̶̶̼ᴆ̶̶̼ᴏ̶̶̶̶̛̼̀ɪ̶̶̼”̶̶̼ ̶

 

 

ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼.ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼.ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼3̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ʟ̼.ɪ̼̀.ᴀ̼ ̼ᴆ̼.ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼

ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼s̼.̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼”̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼9̼ʜ̼ ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼(̼1̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼(̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ғ̼ʙ̼ɴ̼ᴠ̼
ᴄ̼ᴜ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂.̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼.̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃.̼
̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴋ̼s̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂.̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼.̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃.̼

̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̨̼ᴆ̼ᴛ̼,̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼

ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼0̼ ̼ᴍ̼ɢ̼/̼1̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼s̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̼́ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̼́ʏ̼.̼

ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼

̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ғ̼ʙ̼ɴ̼ᴠ̼
̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼.̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼,̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼.̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼(̼5̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼)̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼.̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀”̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼3̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼.̼ ̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼)̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ғ̼ʙ̼ɴ̼ᴠ̼
ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼)̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼.̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆.̼ᴘ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼

ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼.̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴠ̼.̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼.̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼

̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼.̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼”̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉.̼

̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼.̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼5̼0̼%̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ғ̼ʙ̼ɴ̼ᴠ̼
ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼.̼ᴜ̼ ̼x̼.̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼

̼“̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼.̼ʜ̼ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼.̼ᴜ̼ ̼x̼.̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼”̼

̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴀ̼.̼ɴ̼ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼.̼

̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼.̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ғ̼ʙ̼ɴ̼ᴠ̼
ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼

̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼.̼ɪ̼ ̼ɴ̼.̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼.̼

̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼

̼“̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼”̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼4̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼s̼ɴ̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼)̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼6̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

 

 

ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ғ̼ʙ̼ɴ̼ᴠ̼
ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼”̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼.
̼“̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼5̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼”̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *