̶ᴛ̶ʜ̶ɪ̶̶́ ̶s̶ɪ̶ɴ̶ʜ̶ ̶ᴍ̶.̶ᴀ̶̶̶̂́ᴛ̶ ̶ᴍ̶ᴇ̶̶̣ ̶4̶ ̶

 

 

ɴ̲ɢ̲ᴀ̀ʏ̲ 1̲9̲/6̲, ᴛ̲ᴀ̣ɪ̲ ᴆɪ̲ᴇ̂̉ᴍ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴄ̲s̲ ᴋ̲ɪ̲ᴍ̲ s̲ᴏ̛ɴ̲ (ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̣̂ɴ̲ ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ʟ̲ᴀ̂ᴍ̲, ʜ̲ᴀ̀ ɴ̲ᴏ̣̂ɪ̲) ᴄ̲ᴏ́ ᴍ̲ᴏ̣̂ᴛ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ́ s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ᴅ̲ᴜ̀ ᴠ̲ᴜ̛̀ᴀ̲ ᴛ̲ʀ̲ᴀ̉ɪ̲ ǫ̲ᴜ̲ᴀ̲ ɴ̲ᴏ̂̃ɪ̲ ᴆᴀ̲ᴜ̲ ᴍ̲ᴀ̂́ᴛ̲ ᴍ̲ᴇ̣ ɴ̲ʜ̲ᴜ̛ɴ̲ɢ̲ ᴠ̲ᴀ̂̃ɴ̲ ᴄ̲ᴏ̂́ ɢ̲ᴀ̆́ɴ̲ɢ̲ ʜ̲ᴏ̲ᴀ̀ɴ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴀ̀ɴ̲ʜ̲ ʙ̲ᴀ̀ɪ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴍ̲ᴏ̂ɴ̲ ᴛ̲ᴏ̲ᴀ́ɴ̲.

ᴠ̲ᴜ̣ ᴛ̲ᴀ̲ɪ̲ ɴ̲ᴀ̣ɴ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛ᴏ̛ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ᴀ̂ᴍ̲ x̲ᴀ̉ʏ̲ ʀ̲ᴀ̲ ᴠ̲ᴀ̀ᴏ̲ ᴋ̲ʜ̲ᴏ̲ᴀ̉ɴ̲ɢ̲ 1̲3̲ ɢ̲ɪ̲ᴏ̛̀ ɴ̲ɢ̲ᴀ̀ʏ̲ 1̲8̲/6̲, ᴛ̲ᴀ̣ɪ̲ ᴛ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̂́ɴ̲ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̲ɢ̲ ǫ̲ʟ̲1̲7̲ ᴛ̲ʜ̲ᴜ̲ᴏ̣̂ᴄ̲ x̲ᴀ̃ ᴋ̲ɪ̲ᴍ̲ s̲ᴏ̛ɴ̲ (ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ʟ̲ᴀ̂ᴍ̲, ʜ̲ᴀ̀ ɴ̲ᴏ̣̂ɪ̲). ᴛ̲ʜ̲ɪ́ s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ᴘ̲ʜ̲ᴜ̀ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ɪ̲ᴇ̂́ɴ̲ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴛ̲, ʜ̲ᴏ̣ᴄ̲ s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ʟ̲ᴏ̛́ᴘ̲ 9̲ᴀ̲2̲, ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴄ̲s̲ ᴅ̲ᴜ̛ᴏ̛ɴ̲ɢ̲ x̲ᴀ́ (ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ʟ̲ᴀ̂ᴍ̲) ɴ̲ɢ̲ᴏ̂̀ɪ̲ s̲ᴀ̲ᴜ̲ x̲ᴇ̲ ᴍ̲ᴀ́ʏ̲ ᴍ̲ᴇ̣ ᴄ̲ʜ̲ᴏ̛̉ ᴆɪ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴍ̲ᴏ̂ɴ̲ ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̣ɪ̲ ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̃, ᴍ̲ᴏ̂ɴ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛́ 2̲ ᴄ̲ᴜ̉ᴀ̲ ᴋ̲ʏ̀ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴛ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̂̉ɴ̲ s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ᴠ̲ᴀ̀ᴏ̲ ʟ̲ᴏ̛́ᴘ̲ 1̲0̲ ᴛ̲ʜ̲ᴘ̲ᴛ̲ ᴛ̲ᴀ̣ɪ̲ ʜ̲ᴀ̀ ɴ̲ᴏ̣̂ɪ̲.

ᴛ̲ʀ̲ᴇ̂ɴ̲ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̲ɢ̲ ᴆɪ̲ ᴆᴇ̂́ɴ̲ ᴆɪ̲ᴇ̂̉ᴍ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲, ʜ̲ᴀ̲ɪ̲ ᴍ̲ᴇ̣ ᴄ̲ᴏ̲ɴ̲ ɢ̲ᴀ̣̆ᴘ̲ ᴛ̲ᴀ̲ɪ̲ ɴ̲ᴀ̣ɴ̲. ᴍ̲ᴇ̣ ᴄ̲ᴜ̉ᴀ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ́ s̲ɪ̲ɴ̲ʜ̲ ᴛ̲ᴜ̛̉ ᴠ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲, ᴄ̲ᴏ̀ɴ̲ ᴘ̲ʜ̲ᴜ̀ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ɪ̲ᴇ̂́ɴ̲ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴛ̲ ʙ̲ɪ̣ ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛ᴏ̛ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ɪ́ᴄ̲ʜ̲. ᴆᴇ̂̉ ᴇ̲ᴍ̲ ᴛ̲ɪ̲ᴇ̂́ᴘ̲ ᴛ̲ᴜ̣ᴄ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ɴ̲ᴇ̂ɴ̲ ᴄ̲ᴀ̉ ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ᴆɪ̀ɴ̲ʜ̲ ɢ̲ɪ̲ᴀ̂́ᴜ̲ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴛ̲ ᴠ̲ᴇ̂̀ ᴄ̲ʜ̲ᴜ̲ʏ̲ᴇ̣̂ɴ̲ ᴍ̲ᴇ̣ ᴆᴀ̃ ᴍ̲ᴀ̂́ᴛ̲.

 

 

ᴛ̲ᴜ̲ʏ̲ ɴ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̂ɴ̲ ᴅ̲ᴏ̲ ʙ̲ɪ̣ ᴛ̲ʜ̲ᴜ̛ᴏ̛ɴ̲ɢ̲, ᴄ̲ᴏ̣̂ɴ̲ɢ̲ ᴠ̲ᴏ̛́ɪ̲ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴄ̲ ᴄ̲ʜ̲ᴜ̛́ɴ̲ɢ̲ ᴋ̲ɪ̲ᴇ̂́ɴ̲ ᴍ̲ᴇ̣ ʙ̲ɪ̣ ᴛ̲ᴀ̲ɪ̲ ɴ̲ᴀ̣ɴ̲ ɴ̲ᴇ̂ɴ̲ ᴛ̲ᴀ̂ᴍ̲ ʟ̲ʏ́ ᴄ̲ᴜ̉ᴀ̲ ᴇ̲ᴍ̲ ʀ̲ᴀ̂́ᴛ̲ ʜ̲ᴏ̲ᴀ̉ɴ̲ɢ̲ ʟ̲ᴏ̲ᴀ̣ɴ̲. ᴠ̲ɪ̀ ᴛ̲ʜ̲ᴇ̂́ ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ʙ̲ᴜ̲ᴏ̂̉ɪ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̣ɪ̲ ɴ̲ɢ̲ᴜ̛̃ ᴄ̲ʜ̲ɪ̲ᴇ̂̀ᴜ̲ 1̲8̲/6̲, ʙ̲ᴀ̀ɪ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴍ̲ᴏ̂ɴ̲ ᴛ̲ᴏ̲ᴀ́ɴ̲ s̲ᴀ́ɴ̲ɢ̲ 1̲9̲/6̲, ᴋ̲ᴇ̂́ᴛ̲ ǫ̲ᴜ̲ᴀ̉ ᴄ̲ᴜ̉ᴀ̲ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴛ̲ ᴋ̲ʜ̲ᴏ̂ɴ̲ɢ̲ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̲ ɴ̲ʜ̲ᴜ̛ ᴍ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ᴍ̲ᴜ̲ᴏ̂́ɴ̲.

1̲0̲ʜ̲ s̲ᴀ́ɴ̲ɢ̲ 1̲9̲/6̲, ᴏ̛̉ ʙ̲ᴇ̂ɴ̲ ɴ̲ɢ̲ᴏ̲ᴀ̀ɪ̲ ᴆɪ̲ᴇ̂̉ᴍ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴄ̲s̲ ᴋ̲ɪ̲ᴍ̲ s̲ᴏ̛ɴ̲, ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ᴆɪ̀ɴ̲ʜ̲ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̛̣ɪ̲ s̲ᴀ̆̃ɴ̲ ᴇ̲ᴍ̲ ᴘ̲ʜ̲ᴜ̀ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ɪ̲ᴇ̂́ɴ̲ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴛ̲ ᴆᴇ̂̉ ɴ̲ɢ̲ᴀ̲ʏ̲ ᴋ̲ʜ̲ɪ̲ ᴋ̲ᴇ̂́ᴛ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴜ́ᴄ̲ ʙ̲ᴀ̀ɪ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴋ̲ɪ̣ᴘ̲ ᴆᴜ̛ᴀ̲ ᴇ̲ᴍ̲ ᴆᴇ̂́ɴ̲ ᴆᴀ̀ɪ̲ ʜ̲ᴏ̲ᴀ́ ᴛ̲ʜ̲ᴀ̂ɴ̲ ʜ̲ᴏ̲ᴀ̀ɴ̲ ᴠ̲ᴜ̃ ɴ̲ʜ̲ɪ̀ɴ̲ ᴍ̲ᴀ̣̆ᴛ̲ ᴍ̲ᴇ̣ ʟ̲ᴀ̂̀ɴ̲ ᴄ̲ᴜ̲ᴏ̂́ɪ̲.

 

 

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̲ ʙ̲ɪ̲ᴇ̂́ᴛ̲, ᴛ̲ɪ̲ᴇ̂́ɴ̲ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴛ̲ ᴄ̲ᴏ́ s̲ᴜ̛́ᴄ̲ ʜ̲ᴏ̣ᴄ̲ ᴛ̲ᴏ̂́ᴛ̲ ᴠ̲ᴀ̀ ᴍ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ᴍ̲ᴜ̲ᴏ̂́ɴ̲ ᴄ̲ᴜ̉ᴀ̲ ᴇ̲ᴍ̲ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲ ᴆᴏ̂̃ ᴠ̲ᴀ̀ᴏ̲ ᴛ̲ʀ̲ᴜ̛ᴏ̛̀ɴ̲ɢ̲ ᴛ̲ʜ̲ᴘ̲ᴛ̲ ᴅ̲ᴜ̛ᴏ̛ɴ̲ɢ̲ x̲ᴀ́ (ɢ̲ɪ̲ᴀ̲ ʟ̲ᴀ̂ᴍ̲, ʜ̲ᴀ̀ ɴ̲ᴏ̣̂ɪ̲). ᴠ̲ᴜ̣ ᴠ̲ɪ̲ᴇ̣̂ᴄ̲ x̲ᴀ̉ʏ̲ ʀ̲ᴀ̲ ᴆᴀ̃ ᴀ̉ɴ̲ʜ̲ ʜ̲ᴜ̛ᴏ̛̉ɴ̲ɢ̲ ʀ̲ᴀ̂́ᴛ̲ ʟ̲ᴏ̛́ɴ̲ ᴆᴇ̂́ɴ̲ ᴛ̲ᴀ̂ᴍ̲ ʟ̲ʏ́ ᴄ̲ᴜ̉ᴀ̲ ᴇ̲ᴍ̲ ᴛ̲ʀ̲ᴏ̲ɴ̲ɢ̲ ᴄ̲ᴀ́ᴄ̲ ɴ̲ɢ̲ᴀ̀ʏ̲ ʟ̲ᴀ̀ᴍ̲ ʙ̲ᴀ̀ɪ̲ ᴛ̲ʜ̲ɪ̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *