̶ɴ̶ᴜ̶̶̶̛̃ ̶ᴆ̶ᴀ̶̶̣ɪ̶ ̶ɢ̶ɪ̶ᴀ̶ ̶ᴛ̶ᴜ̶ʏ̶ᴇ̶̶̂ɴ̶ ̶ʙ̶ᴏ̶̶̶̂́ ̶ᴛ̶ᴀ̶̶̶̣̆ɴ̶ɢ̶ ̶x̶ᴇ̶ ̶ʙ̶ᴇ̶ɴ̶ᴛ̶ʟ̶ᴇ̶ʏ̶ ̶1̶6̶ ̶ᴛ̶ʏ̶̶̉ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴏ̶ ̶ᴀ̶ɪ̶ ̶ᴄ̶ʜ̶ɪ̶̶̣ᴜ̶ ̶ᴋ̶ᴇ̶̶̶̂́ᴛ̶ ̶ʜ̶ᴏ̶̶̂ɴ̶ ̶ɴ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ɴ̶ɢ̶ ̶ᴆ̶ᴀ̶̶̀ɴ̶ ̶ᴏ̶̶̂ɴ̶ɢ̶ ̶ɴ̶ᴀ̶̶̀ᴏ̶ ̶ᴄ̶ᴜ̶̶̃ɴ̶ɢ̶ ̶ʙ̶ᴏ̶̶̉ ̶ᴄ̶ʜ̶ᴀ̶̶̣ʏ̶,̶ ̶ɴ̶ʜ̶ɪ̶̶̀ɴ̶ ̶ʟ̶ᴀ̶̶̣ɪ̶ ̶ᴀ̶̶̉ɴ̶ʜ̶ ̶ʟ̶ᴜ̶̶́ᴄ̶ ̶ᴛ̶ʀ̶ᴇ̶̶̉ ̶ᴋ̶ʜ̶ᴏ̶̶̂ɴ̶ɢ̶ ̶ᴀ̶ɪ̶ ̶ᴛ̶ɪ̶ɴ̶ ̶ɴ̶ᴏ̶̶̶̂̉ɪ̶ ̶ᴆ̶ᴏ̶̶́ ̶ʟ̶ᴀ̶̶̀ ̶ᴍ̶ᴏ̶̶̶̣̂ᴛ̶ ̶ɴ̶ɢ̶ᴜ̶̶̛ᴏ̶̶̶̛̀ɪ̶ ̶

 

 

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ. ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ᴅᴇ̀ ʙɪ̉ᴜ.

ɴᴀ̆ᴍ 2019, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴏ̛̉ ᴄʜɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀɴɢ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ) ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. ᴄᴏ̂ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴀɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣, ᴄᴏ̂ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ sɪᴇ̂ᴜ xᴇ ʙᴇɴᴛʟᴇʏ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ́, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜᴜ̛ ʜᴀʏ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɢɪᴀ̉ ᴍᴀ̣ᴏ, ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́.

 

 

 

 

ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴜ̀ɴɢ sᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴠᴀ́ɴɢ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sɪᴇ̂ᴜ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴏᴇ ᴋʜᴏᴀɴɢ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴɢ.

ᴄᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ ᴠᴀ́ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴇɴᴛʟᴇʏ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 6 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴇ̣̂ (ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 21 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ) ʀᴀ ᴄʜᴏ̛̣ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ʀᴀᴜ. ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴀ̆ɴ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋʜᴀ́ɪ, ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ́ᴏ ʙᴀ̣ᴏ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆɪ ᴍᴜᴀ sᴀ̆́ᴍ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ, ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴜɴɢ ʀᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛᴇ̣̂ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̉ʏ ᴍᴀʏ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃. ᴄʜɪ̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɢᴀʀᴀɢᴇ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʜᴏ̛ɪ sᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʀᴏʟʟs-ʀᴏʏᴄᴇ, ғᴇʀʀᴀʀɪ, ʟᴀᴍʙᴏʀɢʜɪɴɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̃ɴɢ xᴇ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴇɴᴛʟᴇʏ.

 

 

 

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠɪ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ sᴀʏ ᴍᴇ̂ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇɴᴛʟᴇʏ ᴍᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ “ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ʙᴇɴᴛʟᴇʏ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ, ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉, ɴʜᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴏ́ᴄ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ, ᴛɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴅᴀ́ᴍ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ. ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʀᴏ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀, ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀɴɢ ᴛᴏ̂, ᴄʜɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴀ̉ɪ.

 

 

 

ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ xᴀ ʜᴏᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ, ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴀᴏ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ.

ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̛ɴ 40 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ᴠɪ̀ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ, ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʟᴏ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ. ᴛᴜʏ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙᴏ̉ ʟᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ xᴜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

 

 

 

ᴛʜᴇᴏ ʟᴇ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʜᴀ̆̉ɴ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʀᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴇ ᴅᴇ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ́ ʙᴀ̀ sᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̉ ʙᴇ̂̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ xᴜ̀ xɪ̀, ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ́ɪ ᴆᴀ̉ɴ.

ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴛɪɴ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉, ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴛʀɪ̃ɴʜ, ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴏ̛, ᴀɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ. ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ?

ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̆ɴ ʟᴏ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̂̃ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ̆́ɴ ʜᴏ̛ɴ. ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴄᴏ̂ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ.

 

 

 

ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴏ̣, ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ xᴇᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙʟᴏɢɢᴇʀ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ́ ᴛɪ́ɴʜ, ʟᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴋʏ̀ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂. ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ, ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̉ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ́ᴄ ᴅᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̣ᴏ ᴛʀᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̂́ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ xᴀ̆ᴍ ᴘʜᴜ̉ ᴋɪ́ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ sᴜ̣ ᴄʜᴏ́ɪ ᴄʜᴀɴɢ, ʟᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴀ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ʟᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ ʙᴏ́ sᴀ́ᴛ ᴋʜᴏᴇ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴆᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴠᴏ̣ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴀ́ᴏ ʙᴀ̣ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴇ ᴅᴇ̀ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ.

 

 

 

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ “ᴋʜᴜ̉ɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̆́ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʙᴏ̣ɴ ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ́ɪ sᴜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴜ̛́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ ʀᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜɪɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍɪ̉ᴀ ᴍᴀɪ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “ᴄᴏ̂ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛̃ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣̆ᴍ ᴛʀᴏ̛̣ɴ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴇ̂ɴ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇɴ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴀɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴛʜɪ̀ ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ᴋᴇ́ᴍ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ!”.

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴ ᴜ̉ɪ ɴᴏ́ɪ: “ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̉ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪ́ ᴆᴇ̂̉ ᴏ̛̉ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴠᴇ̉ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ sᴏ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ”.

 

 

 

ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ɢᴀ̂̀ɴ 2 ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ sɪᴇ̂ᴜ xᴇ ʙᴇɴᴛʟᴇʏ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ. ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ sᴏ̂ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̀ sᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴇ̂ᴍ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅᴜ̛̣ sʜᴏᴡ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ, ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ sᴀ̉ɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̀ɴ ᴄᴀᴛᴡᴀʟᴋ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴘʜᴜ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ: “ᴅᴜ̀ sᴀᴏ ᴆɪ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛́ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *